ตำรำอำหำรที่ดีที่สุดส&#3 (Paperback)

ตำรำอำหำรที่ดีที่สุดส By อัศวร&#363 Cover Image

ตำรำอำหำรที่ดีที่สุดส&#3 (Paperback)

$41.97


Ships quickly (1-7 days)
(This book cannot be returned.)

พ่อครัวที่บ้ำนรู้ว่ำเตำอบดัตช์เป็นหม้อหุงช้ำดั้งเดิมและเป็นหม้ออเนกประสงค์ที่สุดในครัว ตั้งแต่อำหำรคำวไปจนถึงขนมหวำน ซุปไปจนถึงสตูว์ หรือกำรย่ำงในหม้อที่สมบูรณ์แบบ เตาอบดัตช์ คือครัวคู่ใจของคุณที่จำเป็นสำหรับมื้ออำหำรแบบหม้อเดียว ผู้เขียนนำเสนอสูตรอำหำรที่เตรียมง่ำยสำหรับทุกโอกำสมำกกว่ำ 100 สูตร พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับวิธีเลือกและดูแลเตำอบดัตช์ของคุณ ฉบับใหม่นี้ประกอบด้วยภำพถ่ำยสีทั้งเล่มและสูตรอำหำรแสนอร่อยที่หลำกหลำยสำหรับอำหำรจำนเดียวที่น่ำรับประทำน ใช้ประโยชน์สูงสุดจำกเตำอบแบบดัตช์ของคุณด้วยสูตรคลำสสิกและสร้ำงสรรค์ ลืมหม้อพิเศษไปได้เลย แล้วค้นพบเมนูต่ำงๆ ที่คุณทำได้ด้วยเตำอบดัตช์เครื่องเดียว คู่มือที่ครอบคลุมนี้ครอบคลุมพื้นฐำนทั้งหมด ตั้งแต่เคล็ดลับกำรทำควำมสะอำดที่สำคัญไปจนถึงสูตรอำหำรที่น่ำรับประทำนมำกมำย เพิ่มเตำอบดัตช์ของคุณด้วย


 สูตรอำหำรแสนอร่อยกว่ำ 100 สูตร-ค้นพบคอลเลกชั่นที่หลำกหลำยของอำหำรมื้อค่ำง่ำยๆ ในคืนวันธรรมดำ ขนมปังจำนด่วน และของหวำน

 คู่มือฉบับสมบูรณ์-เรียนรู้รำยละเอียดปลีกย่อยของกำรซื้อของ ทำอำหำร และทำควำมสะอำดเตำอบดัตช์ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้เพลิดเพลินกับมันไปอีกหลำยปี

 อบ แบบดัตช์ง่ำยๆ ด้วยส่วนผสมที่หำง่ำย

Product Details ISBN: 9781783579136
ISBN-10: 1783579137
Publisher: Not Avail
Publication Date: April 12th, 2023
Pages: 246
Language: Thai